NEW

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และนิทรรศกาลความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ

dsc_2342

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.39 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ   ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งห้องการเงิน) และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ระหว่าง วันที่ 10-12 ก.พ.2561

dsc_1922

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561  อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีสโมสรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้  และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

dsc_1659

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 (เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

dsc_1447

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” 9 กุมภาพันธ์ 2561

dsc_1747

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”เรื่อง การพัฒนาแนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพด้านการศึกษาระดับสถาบัน” ซึ่งจัดโดยฝ่ายประกันคุณภาพ  ทั้งนี้ได้มีสถาบันต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย  รวมไปถึงผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมรับฟังแนวทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างครบถ้วน. (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

dsc_1498-1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. อาจารย์ ดร. การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์, อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, อาจารย์อนงค์ศรี จันทะคัด หัวหน้าฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Dr. He Dong ผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อและคณะ จากสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในโอกาสได้เข้าเยี่ยมเยือนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมร่วมพบปะพูดคุยและวางแผนแนวทางในการทำความร่วมมือด้านการศึกษาในอนาคตต่อไป (เพิ่มเติม…)

ฝ่ายประกันคุณภาพ มรภ.รอ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การบริหารความเสี่ยงองค์กร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

dsc_1671-1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแบบมีส่วนร่วม ตามระบบ COSO และเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

27783499_1552414694814511_694950109_n

เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักกิจการนักศึกษา และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม  (เพิ่มเติม…)

สาขาวิชาภาษาจีน มรภ.รอ. จัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย – จีน ครั้งที่ ๑

dsc_1534

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.30 น. สาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กำหนดจัดโครงการมหกรรมอาหารและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน ครั้งที่ 1 โดยมีอาจารย์ ดร.การุน พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์ชุติพร นครศรี หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน กล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ด้านวัฒนธรรมอาหารและด้านศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกและแสดงออกถึงศักยภาพของตนเอง นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ณ ลานอเนกประสงค์ด้านทิศใต้ พระนาคปรกเมืองไพร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ วันที่ 7-8 ก.พ.2561

dsc_1127-1

เวลา  09.09 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบอรมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรและคณะ   โดยมี อาจารย์อารยtรัตน์  ชารีแสน  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและประกันคุณภาพ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรทุกคณะเข้ารับการอบรมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน  ซึงได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านโดยตรง คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร…มาอบรมให้ในกิจกรรมทั้ง 2 วัน (เพิ่มเติม…)