Uncategorized

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์

dsc_8778

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม การดำเนินงาน เอกสาร แหล่งข้อมูล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

ศูนย์วิทยาการจัดการ มรภ.รอ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มรภ.อบ.

dsc_0071

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยบุคลากรจากศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้ขอศึกษาดูงานด้านการบริการเทคโนโ,ยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

dsc_0117

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการโดยการบริการรับใช้สังคม กิจกรรม การพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ และมีอาจารย์ ดร. การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาผลงานตีพิมพ์และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ และเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น” ซึ่งมีคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้จำนวน 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ประสาท เนืองเฉลิม ตำแหน่งบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัด การประชุม เรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_8586

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มรภ.รอ. กล่าวให้โอวาทนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0049

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางสาวอมรรัตน์ อธิจันทร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ นำนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจีนจำนวน 7 คนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจจำนวน 1 คน รวมจำนวน 8 คน ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561 เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อรับฟังโอวาทก่อนการเดินทาง ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 ณ GuiZhou Education University สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ด้านภาษาและวัฒนธรรม ไทย-จีน และพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ร.ร. สาธิต มรภ.รอ. ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

dsc_0809

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ร่วมทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนคณาจารย์และบุคลากร โดยการทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และถวายภัตราหารเพลแด่พระภิกษุ 9 รูป เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2561  ณ ลานชั้น 1 อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด, อาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด,คณาจารย์และบุคลากร ร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)

dsc_0705

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีอาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่า และมีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับปฐมวัย)

dsc_0582

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (ระดับปฐมวัย) ก่อนที่จะเปิดเรียนในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม และมีอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ผู้บริหาร และคณะครู สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารงานของโรงเรียนและรูปแบบของการจัดกระบวนการเรียนการสอน ซึ่งจะผลักดันคุณภาพ ในการจัดการศึกษาของนักเรียนให้ประสบสำเร็จ การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) เป็นวิธีการหนึ่งในระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่จัดให้ครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองได้พบปะเพื่อสนทนา ปรึกษาหารือ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการดูแลนักเรียนระหว่างกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานักเรียนในปกครองให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพต่อไป (เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาบ้านไฟไหม้

32169228_10211365772195480_4418965724844785664_n

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบทุนการศึกษา จำนวนเงิน 5,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนางสาววรรณภา วิชาพูล นักศึกษาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากประสบปัญหาอัคคีภัย ทำให้บ้านถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 23 เมษายน 2561 ณ บ้านเลขที่11 หมู่2 บ้านเรืองอุดม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
#ผู้มีจิตศรัทธาสามารถช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้นางสาววรรณภา วิชาพูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มรภ.ร้อยเอ็ด ได้ที่ชื่อบัญชี นางสาววรรณภา วิชาพูล เลขบัญชี 9837517956 ธนาคารกรุงไทย หรือสามารถบริจาคสิ่งของได้ตามที่อยู่ด้านบนเลยนะคะ FB: Wannapa Wichapool

(เพิ่มเติม…)

การประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):

dsc_0231

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง(U-School Mentoring):โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียน และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 20 สถาบัน และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

(เพิ่มเติม…)