ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่  เลขที่  113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120  โทรศัพท์ : 043-556-002

ชั้น 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม  พ.ศ.2550

website :https://pr.reru.ac.th/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/profile.php?id=100083584321990
Email : Pr@reru.ac.th