NEW

อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

dsc_6262

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : นิเทศศาสตร์สัมพันธ์จากองค์ความรู้สู่งานสร้างสรรค์ (นิเทศศาสตร์สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “รักษ์บ้าน” สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และในการจัดงานนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

dsc_4659

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริการจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Dr. Alexander Cartwright, Chancellor of University of Missouri เพื่อประชุม เจรจาในการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ขอบพระคุณข่าวจาก Netting Noibuddee และภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561

dsc_6207

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคม สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6132

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (132)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4326

เวลา 09.29 น. วันที่ 28  กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9(132)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ทางสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคุณวรินธร  ศรีแสนปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ คุณนพพร  จันทรถง ประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในโอกาสที่เข้ารับต่ำแหน่งใหม่  และมอบโล่ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้หมดวาระลง    (เพิ่มเติม…)

โครงการการสื่อสารด้วยภาษามือ

dsc_5777

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสื่อสารด้วยภาษามือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษามือกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น

(เพิ่มเติม…)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_5924

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

dsc_3031

วันที่ 21  กันยายน 2561 เวลา 14.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะซึ่งนำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และรองนายกเทศมนตรี  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา   โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทั้ง  2 ฝ่าย เกิดผลดีต่อทั้งสองหน่วยงานตลอดไป (เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล

dsc_4926

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยกับสมาชิกสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ.ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

42105870_2142489009404599_4468203058127437824_n

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)