NEW

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)” 7 พ.ย.2561

dsc_5948

เมื่อเวลา 13.09 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่านอาจารย์อัจฉรียา​ พัฒนสระคู​  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)”  โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี​ ประธานสาขาทุกสาขา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี​ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีทีมวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ ตลอดจน​นักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​  (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561

dsc_7537
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 อาจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานนำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต หรือ “วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

dsc_5316

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก..

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (133)/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_5135

เวลา 13.09 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10(133)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ท่านประธานและคณะกรรมการร่วมทำบุญในงานกฐินของทางมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย….. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19น.

dsc_5101

วันที่ 18 ตุลาคม  2561 เวลา 09.19 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมดดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

dsc_6262

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : นิเทศศาสตร์สัมพันธ์จากองค์ความรู้สู่งานสร้างสรรค์ (นิเทศศาสตร์สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “รักษ์บ้าน” สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และในการจัดงานนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

dsc_4659

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริการจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Dr. Alexander Cartwright, Chancellor of University of Missouri เพื่อประชุม เจรจาในการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ขอบพระคุณข่าวจาก Netting Noibuddee และภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561

dsc_6207

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคม สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6132

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (132)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4326

เวลา 09.29 น. วันที่ 28  กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9(132)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ทางสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคุณวรินธร  ศรีแสนปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ คุณนพพร  จันทรถง ประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในโอกาสที่เข้ารับต่ำแหน่งใหม่  และมอบโล่ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้หมดวาระลง    (เพิ่มเติม…)