NEW

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

dsc_3571

นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู่้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา” ณ ห้องประชุม รองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธุ์ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมและใช้สนาม  สนามกีฬาในร่ม ในการฝึกภาคปฏิบัติของโครงการนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. คว้ารางวัลในการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

23515870_455739324820174_922227290_n

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และยังมีอีกรางวัลคือ อาจารย์ SHU YAPING อาจารย์ประจำสาขาวิชาจีน ได้รับรางวัล ครูผู้ฝึกสอนดีเด่น การแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 อีกความภูมิใจของมหาวิทยาลัยของเรา และถือเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสุดสำหรับเดือนนี้ (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2

dsc_0415

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมการเปิดงานการแข่งขันวัฒนธรรมจีนระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยรางวัล “เส้นทางสายไหม” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยรางวัลเส้นทางสายไหม ซึ่งจัดโดยสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคามและสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสาขาวิชาจีน ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2 จำนวน 4 ท่าน คือนางสาวนฤมล บัวแดง,นางสาวพิชชาพร โพนแดง,นายทองคูณ บุญเชิด,นางสาวกัลยาณี วิรัญชัย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย  (เพิ่มเติม…)

นักศึกษา สาขาวิชาศิลปะศึกษา มรภ.รอ. คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา ในการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017

23376429_1677189349022379_627683106485465453_n

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ กับการแข่งขันประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 ในหัวข้อ “สร้างรอยศืลป์ ตามรอยพ่อ “ ลาน RCB Artery ชั้น 1 ศูนย์การค้าริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ (สี่พระยา) เมื่อวันที่ 7 พ.ย.60 ที่ผ่านมา ซึ่งนาย ปิยะ บุญวิเศษ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ระดับอุดมศึกษา เทคนิค : วาดเส้นบนกระดาษแคนสัน นี่คือหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทลัย
ขอบพระคุณภาพข่าวจาก Nantawan Jekjantuk (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ลงนามความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ

dsc_0417

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ระหว่าง วัดมงคลรัตนาราม แทมป้า ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาไทยและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในโรงเรียนพุทธศิลป์ และในการนี้ได้นำนายปริญญา ประเสริฐสังข์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน เรียกว่า “ครูปี” ที่กำลังจะเดินทางภายในเดือนธันวาคม 2560 เข้ากราบรายงานตัวอย่างเป็นทางการ

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(231)/2560

dsc_0326
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 11(231)/2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

dsc_2971

วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2560 ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

dsc_0231

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ Ms.Alice M. Murray (คุณอลิช เอ็ม เมอร์เรย์) ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในการนี้สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย โดยสำนักการศึกษาภาษาอังกฤษแห่งภูมิภาค (RELO:Regional English Language Office) ได้กำลังพิจารณาการคัดเลือกอาสาสมัครสัญชาติอเมริกันจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาปฏิบัติงานด้านการศึกษาในสถาบันต่างๆในต่างประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นสถาบันหนึ่งในประเทศไทยที่ทางสถานทูตฯได้เล็งเห็นศักยภาพว่ามีความเป็นไปได้ในการรับสมัครอาสา และสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาร่วมกัน

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

dsc_2670

วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น.ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ร่วมงานประเพณี”สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป”ครั้งที่19 ประจำปี2560 จังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0023

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ บริเวณบึงพลาญชัย ทั้งนี้ยังได้ประดิษฐ์กระทง  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่า สำนักกิจการนักศึกษา ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ประดับรถแห่และประดิษฐ์กระทงใหญ่ เพื่อเข้าร่วมในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2560 ที่ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป” และถือเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน  ชูไฮไลท์ “ลอยกระทงรวงข้าว” ประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิโลกควบคู่การท่องเที่ยว อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานถ้วยรางวัล สำหรับการประกวดกระทงใหญ่ ในปีนี้ด้วย

(เพิ่มเติม…)