NEW

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_0625

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)

dsc_0357

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2525 โดย มติของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติขึ้นเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ.2525 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” วันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินี้เป็นเพราะพระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2411 ได้อย่างแม่นยำ และต่อมาได้มีการสร้าง “อุทยานวิทยาศาสตร์” ที่ บ้านหว้ากอ ต่อไปมาศึกษาที่มาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ     ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานนี้ว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปหล่อประทับนั่งบนพระเก้าอี้ฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารเรือ ชุดเดียวกับวันที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาบ้านหว้ากอ เพื่อเป็นการระลึกถึง        วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (เพิ่มเติม…)

สถาบันจัดการความรู้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM Day)” 17 สิงหาคม 2561

dsc_8861

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สถาบันจัดการความรู้ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM Day)”  ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ ศึกษาแนวคิดและรูปแบบในการจัดการและบริหารงานของสถาบันจัดการความรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการความรู้และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาสถาบันจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป (เพิ่มเติม…)

คณะนิติรัฐศาสตร์ จัดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์ 17 สิงหาคม 2561

dsc_8707

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 09.39 น. นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานเสวนาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการนิติรัฐศาสตร์  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการปดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  กล่าวต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยนเอิ็ด  คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ จาก13  สถาบันเครือข่าย  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิรักษ์ บูรรุ่งโรจน์ คณบดีคณะนิติรัฐศาสตร์เป็นผู้กล่าวรายงาน   ถึงความเป็นไปของหน่วยงาน ที่มีการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ไปสู่การพัฒนาอย่างรอบด้าน เพื่อรับใช้สังคมได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กร หรือหน่วยงานภายใต้ในลักษณะที่เป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภายนอกที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะนิติรัฐศาสตร์กับองค์กรภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรคณะนิติรัฐศาสตร์ในด้านความรู้ด้านวิชาการวิชาชีพหรืองานวิจัย  เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างการเรียนรู้ในทางวิชาการแก่นักศึกษา  คณะนิติรัฐศาสตร์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะนิติรัฐศาสตร์ ให้กับผู้ร่วมเสวนาครั้งนี้ที่มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  (เพิ่มเติม…)

จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม

dsc_0534

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 16- 18 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

dsc_8244

เมื่อเวลา 18.39 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย ร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีอาจารย์  บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
,,,ในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน นำจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ นำร้องเพลง สดุดีพระแม่เจ้า พร้อมนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า กล่าว “ทรงพระเจริญ 3 ครั้ง” เป็นเสร็จพิธี

(เพิ่มเติม…)

คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมพิธีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

dsc_8172-copy

วันนี้ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.59 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด   พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์…. (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรษา 86 พรรษา

dsc_7535

วันนี้ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 08.49 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี นำข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  บุคลากร และนักศึกษา คุณแม่ดีเด่น  ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยนักศึกษา ภาคปกติชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

dsc_0292

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยอาจารย์นิธินาถ อุดมสันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธี โดยมีอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธี กิจกรรมภายในงานมีการมอบเกียรติบัตรให้กับแม่ดีเด่น ประจำปี 2561 และมีจัดให้นักเรียนมอบพวงมาลัยดอกมะลิ และกราบขอพรจากแม่ เป็นแสดงออกถึงความสำนึกในบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงดูเรามา และเพื่อปลูกฝังให้เด็กได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพันและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ 9 สิงหาคม 2561

dsc_7003

วันที่ 9 สิงหาคม  2561  เวลา 09.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ ณ ห้องประชุม 9 A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อพัฒนาบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ให้มีความเข้าใจในด้านการจัดการเรียนการสอน การให้บริการ สนับสนุนด้านการศึกษา พร้อมทั้งให้สอดคล่้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องนโยบายการศึกษาพิเศษระดับอุดมศึกษา  ซึ่งมีนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)