Author Archive: teera vongchaichan

มรภ.รอ จัดการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  9/2565 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

              วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 10.09 น ณ ห้องประชุมกันเกรา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รองอธิการ คณบดี รองคณบดี ทุกคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ คุณเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเนื้อหาในการทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) เพื่อดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนางานวิชาการสู้ความเป็นเลิศ รวมถึงนักเรียนและกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ ที่เห็นร่วมกัน

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโครงการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผล U2T For BGC ปี 2565 “U2T for BCG Roi-Et 2 Global”

วันที่ 28 กันยายน 2565  เวลา 10.09 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผล U2T For BGC ปี 2565 “U2T for BCG Roi-Et 2 Global” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งมีเนื้อหา คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีพันธกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ชุมชนและสังคม ทั้งด้านการศึกษา การวิจัย การทำนุบำรุง ศิลปะวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นำชุมชน การพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยการน้อมนำโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริมาประยุกต์ใช้ และการนำเทคโนโลยีพื้นบ้านและเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้เพื่อให้ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ราชภัฎร้อยเอ็ด ในฐานะเป็นหน่วยงานขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้าจังหวัดร้อยเอ็ด มีภารกิจสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อน พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง จากการนำทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของพื้นที่ สู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทำให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น เพื่อให้การการติดตามและรายงานผลโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จึงได้จัดโครงการ U2T For BGC ปี 2565 “U2T for BCG Roi -Et 2 Global” ซึ่งการจัดโครงการ ในครั้งนี้คาดว่าจะเกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเกิดการพัฒนาสินค้า และบริการรวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการและทางธุรกิจซึ่งจะช่วยให้ชุมชน ท้องถิ่น เกิดรายได้และความยั่งยืนในชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาตำบลและผู้เข้าร่วมโครงการตำบลในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 208 ตำบล การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ
๑. เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG ของตำบลในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้สอดคล้องกับเป้าหมายส่วนกลาง
๒. เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร บัณฑิตและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้ในการพัฒนานวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี รวมทั้งแนวทางการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ตำบล ๓. เพื่อให้เกิดการนำผลการพัฒนาสินค้าและบริการของตำบลสู่การขายทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์  ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(180) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15  กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.09 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(180)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ “Show and Share ผลงานและนวัตกรรม การเสริมสร้างสุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน  2565 เวลา 09.09 น. ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  เป็นประธานเปิดโครงการ“Show and Share z]  ผลงานและนวัตกรรม  การเสริมสร้างสุขภาพและการดูแลสุขภาพประชาชนทุกกลุ่มวัยแบบบูรณาการในยุควิถีใหม่”  ณ. ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำรัสลักษณ์  เจริญแสน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ของคณะพยาบาลศาสตร์เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง  ซึ่งมีชุดการแสดงที่เป็นนวัตกรรมจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าม่วง และเขตเทศบาลตำบลเกาะแก้ว ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมนำเสนอนวัตกนรรมด้านสุขภาพและกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย มความสุขกันสนุกกกันถ้วนหน้า  #www.reru.ac.th (เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 14(3241)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา  13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญครั้งที่ 14(321)/2565  ซึ่งมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯที่เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในรูปแบบ onsite และ online  ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ทั้งนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักศึกาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  ในการประกวด “เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2”  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย #www.reru.ac.th (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  9/2565 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น ณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  กับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษาและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 93 หน่วยงาน  มีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านภูสิต สมจิตต์  เป็นประธานในพิธีความร่วมมือนี้ฯ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME  สูงสุด ประจำปีงบประมาณ  2564 ในงาน SME-GP Day

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรี    มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME  สูงสุด ประจำปีงบประมาณ  2564 ในงาน SME-GP Day โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ  ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในมิติของจำนวนเงิน และสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8(179) วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8(179)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านปรบมือร่วมแสดงความยินดีด้วย (เพิ่มเติม…)