Author Archive: teera vongchaichan

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญครั้งที่ 14(3241)/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565  เวลา  13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญครั้งที่ 14(321)/2565  ซึ่งมีรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร ผู้แทนจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯที่เป็นคณะกรรมการร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ในรูปแบบ onsite และ online  ประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ทั้งนี้ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักศึกาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2  ในการประกวด “เทศกาลหุ่นฟางโคราช ครั้งที่ 2”  ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย #www.reru.ac.th (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9/2565

วันพฤหัสบดีที่ 8  กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  9/2565 โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม โดยมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และมีกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิภายในที่เป็นตัวแทนของแต่ละคณะ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น ณห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคลชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการขับเคลื่อนมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน “สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์”  จังหวัดร้อยเอ็ด  ระหว่างศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดร้อยเอ็ด  กับส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถานศึกษาและองค์กรในจังหวัดร้อยเอ็ด  จำนวน 93 หน่วยงาน  มีผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านภูสิต สมจิตต์  เป็นประธานในพิธีความร่วมมือนี้ฯ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้ความสำคัญและความร่วมมือในการรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางถนนภายในมหาวิทยาลัยฯ และภายนอกมหาวิทยาลัยฯ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME  สูงสุด ประจำปีงบประมาณ  2564 ในงาน SME-GP Day

วันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 08.30 น. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์  รองนายกรัฐมนตรี    มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบการจัดซื้อจัดจ้างจาก SME  สูงสุด ประจำปีงบประมาณ  2564 ในงาน SME-GP Day โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นผู้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ  ณ อาคาร 6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ในมิติของจำนวนเงิน และสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง กับหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8(179) วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 2  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 8(179)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ในการประชุมครั้งนี้ได้แสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับโล่รางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านปรบมือร่วมแสดงความยินดีด้วย (เพิ่มเติม…)

“RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 09.09น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีเปิดงาน“RERU เปิดโลกวิชาการและวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมีท่านประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะครู นักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม จังหวัดยโสธร และจังหวัดมุกดาหาร ภายในงานมีการแสดงโชว์ทักษะทางวิชาการด้านภาษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พิธีรับมอบทุนสนับสนุนศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์  และทุนส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบทุนโดยสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดกาฬสินธุ์ บริษัทอัลลาซิซ นายแพทย์ทรงพล ไชยแสง นายแพทย์ธนาธิป  สายืน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย  พงษ์แก้ว  เป็นผู้มอบทุนการศึกษาแทน โดยมีนักศึกษาเข้ารับทุนจำนวน 26 ราย (เพิ่มเติม…)

“การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 พื้นที่จังหวัดมหาสารคาม – จังหวัดร้อยเอ็ด”

วันที่ 16 -17  สิงหาคม พ.ศ. 2565  เวลา  10.09 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์  แสงเรณู ให้การต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการการถอดบทเรียนโครงการ U2T ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นำคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สป.อว. อว.ส่วนหน้า  หลังจากเสร็จกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด  แล้วท่านได้เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รับชมนิทรรศการตำบล U2T ที่เข้ารอบ Hackathon จังหวัดร้อยเอ็ด และ U2T ที่โดดเด่น ณ. ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  รับฟังการสรุปรายงานผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการติดตามการดำเนินงานและถอดบทเรียนโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานรายตำบลในโครงการ U2T for BCG ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเป็นผู้ให้ข้อมูล

อนึ่ง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการได้ลงพื้นที่ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์หน่อไม้อบแห้ง จักรสานผักตบชวา   และรายงานกระบวนการและผลการดำเนินโครงการ U2T for BCG พื้นที่ ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ในความรับผิดชอบ โดยผู้รับจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการหลัก โครงการปฏิรูปมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเพื่อตอบสนองกลยุทธ์เชิงพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565  เวลา 08.49 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดโดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและนโยบาย  นำเสนอร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ระยะ 5 ปี (2566-2570)  และมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ นักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการฯ  รวมไปถึงบุคลากร จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในจังหวัดร้อยเอ็ดด้วย ภายการในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์  ได้มีรับฟังร่างแผนการนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ มีข้อคิดเห็น มีข้อแนะนำจากบุคลากรภายนอก  เพื่อที่จะได้นำข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ข้อแนะนำ  ไปนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ต่อไป (เพิ่มเติม…)

พิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 9.09 น  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  90  พรรษา   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา   และตัวแทนคุณแม่ดีเด่น  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน
ในโอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ได้มอบโล่รางวัลให้กับแม่ดีเด่น  ได้กล่าวขอบคุณคุณแม่ดีเด่นและบันทึกภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จพิธี (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา ประจำปี 2565

วันที่  27 กรกฎาคม 2565  เวลา 17.49 น.  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดพิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรและถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษา  ประจำปี 2565  ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระราชลัญจร สำหรับนักศึกษาใหม่  ซึ่งมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ร่วมพิธีนี้ด้วย  ซึ่งกิจกรรมมีพิธีถวายบังคมของนักศึกษาต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9   “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” (เพิ่มเติม…)