Author Archive: teera vongchaichan

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (127)/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 09.39 น. วันที่ 26 เมษายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4 (127)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  2560  และท่าน ดร.พรชัย  ผาดไธสงค์  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย วันที่ 9 เมษายน 2561

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย“โครงการย่อยที่ ๑ การใช้ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA”  ณ  ห้อง 7906  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (126)/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

เวลา 09.39 น. วันที่ 21 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3 (126)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน    (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (125)/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2 (125)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน               (เพิ่มเติม…)

โครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  เวลา  13.39 น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานเปิดโครงการราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดประตูสู่อุดมศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล  มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภณณ์  พันทวี ผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  มีคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก พร้อมรับมอบรางวัลกับโรงเรียนมากมาย (เพิ่มเติม…)

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และนิทรรศกาลความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 07.39 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  นำผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ   ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (ฝั่งห้องการเงิน) และขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าชมการจัดนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ระหว่าง วันที่ 10-12 ก.พ.2561

เมื่อวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2561  อธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  ได้นำผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 49 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ซึ่งมีสโมสรบุคลากรเป็นผู้ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยในครั้งนี้  และมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ด้วยความยินดียิ่ง

เมื่อเวลา 10.39 น. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาการผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  ชั้น 5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550 (เพิ่มเติม…)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อเวลา 09.39 น. ของวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ณ ห้องประชุม  A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โดยมีคณาอาจารย์  คุณครู ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก… (เพิ่มเติม…)