Author Archive: teera vongchaichan

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (123)/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.

วันที่ 28  ธันวาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12 (123)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.. (เพิ่มเติม…)

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 ธ้นวาคม 2560

วันที่ 28  ธันวาคม  2560   เวลา 09.09 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย  ภูมิพันธ์   ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  2560  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  บุคลากร แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี   (เพิ่มเติม…)

สโมสรบุคคลากรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธ.ค.2560

วันนี้ (28  ธันวาคม  2560)  เวลา  07.19 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เพื่อความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้   โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน….. (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ด้วย
(เพิ่มเติม…)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู่้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา” ณ ห้องประชุม รองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธุ์ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมและใช้สนาม  สนามกีฬาในร่ม ในการฝึกภาคปฏิบัติของโครงการนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2560 ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น.ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มวางพวงมาาลา  เวลา08.09น.โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (121)/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่ 19 ตุลาคม  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10 (121)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  (เพิ่มเติม…)