Author Archive: B-PR

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคม สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(เพิ่มเติม…)

โครงการการสื่อสารด้วยภาษามือ

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการการสื่อสารด้วยภาษามือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา เพื่อให้นักศึกษาได้มีการพัฒนาด้านการใช้ภาษามือกับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินมากขึ้น

(เพิ่มเติม…)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้การต้อนรับคณะสโมสรโรตารีร้อยเอ็ด ภาค 3340 โรตารีสากล ในโอกาสเข้าพบปะพูดคุยกับสมาชิกสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มรภ.รอ.ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 20 กันยายน 2561 อาจารย์ราชันย์ เจริญแก่นทราย รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำนายอดิสร ใจสมัครรัก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปีพุทธศักราช 2561 ระดับอุดมศึกษา เข้าพบท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จของคณะฯ คณาจารย์ และนักศึกษาในครั้งนี้ นอกจากนี้ท่านอธิการบดียังได้มอบเหรียญพระนาคปรกให้กับนักศึกษาอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

โครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการ Young Love รักเป็น ปลอดภัย โดย สสส. ภายในงานมีกิจกรรมรับฟังการบรรยาย ถามตอบข้อสงสัยในเรื่องรักและการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธีจากผู้เชี่ยวชาญ พร้อมความบันเทิง เกมและของรางวัลมากมาย
ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กันยายน 2561 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

ท่านอธิการบดี มอบเกียรติบัตรโครงการ “คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน”

วันที่ 19 กันยายน 2561 ท่านอธิการบดี ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ มอบเกียรติบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่แกนนำนักศึกษาจากทุกคณะ เนื่องในโครงการ “คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ ภายใต้การสนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน” หัวหน้าโครงการวิจัย อาจารย์กรกนก ตระกูลการ และอาจารย์วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แก้ว ผู้ร่วมวิจัย ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ

(เพิ่มเติม…)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ตำบลเกาะแก้ว ตำบลท่าม่วง ตำบลหนองแวง จังหวัดร้อยเอ็ด ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร (โรงเรียนชาวนา) กิจกรรม การประกวดและคัดเลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิดีเด่น ณ ห้องประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)