New

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565

วันที่  27 กรกฎาคม 2565  เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีได้ประกอบพิธีถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น อธิการบดีนำร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน  โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(177) วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 6(177)/2565 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมรูปแบบ onsite และ online ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM

(เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ มอบรางวัล บุคลาการสายสนับสนุน สำนักงานอธิการบดี ในการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 16.00 น. ณ  ลานกิจกรรม ชั้น1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้มอบรางวัลการนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)  ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    โดยมีผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอทั้งหมด 13 ผลงาน  โดยมีคระกรรมการผู้ตัดสินผลงาน บุคลากร สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ เปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)”

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพองค์กร  เป็นประธานเปิดโครงการการจัดการความรู้ “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความสำเร็จ (KM DAY)” สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร  รองศาสตราจารย์ ดร.กชพร  นำนาผล  ได้การบรรยาย เรื่อง กระบวนการจัดการความรู้ รวมไปถึง เรื่อง  การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี มีการทดสอบก่อนการเข้าร่วมโครงการและหลังโครงการด้วย  ซึ่งมีบุคลากรสายสนับสนุน ของสำนักงานงานอธิการบดี เข้าร่วมโครงการจำนวนมากทั้งในรูปแบบ onsite และ online และยังมีผู้เข้าร่วมโครงการผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM  ด้วย (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตามมติเห็นชอบของการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการจัดทำ “หลักสูตรระยะสั้น”Metrology for Industry (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการวัด การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง เทคนิคการวัด และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  โดยมีท่านอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี ในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ร่วมลงนามในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

(เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ  ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์  ดร.ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 11.30 น.-17.00 น.ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีนายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ในส่วนงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับผิดชอบ  โดยมี  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในการนี้  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินวาน  ข้อเสนอแนะ ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก่   ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดข้างเคียง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์   เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงปลูกขมิ้นชัน ณ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเดินทางกลับ (เพิ่มเติม…)

องคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่  16  มิถุนายน 2565  เวลา 10.29 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การประชุมโดยมีคณะกรรมสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  รองธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมประชุมในครั้งนี้

ในการนี้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ  องคมนตรี  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตครูของคณะครุศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตครูฐานสมรรถนะ ที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกบริบทด้านการศึกษา โดยได้จัดทำแบบประเมินสมรรถนะของนักศึกษาครูที่สอดคล้องกับสมรรถนะที่คาดหวัง วางแผนพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีประสบการณ์สอนในห้องเรียนจริงของโรงเรียนสาธิตเพื่อให้อาจารย์สามารถเชื่อมโยงความรู้เชิงทฤษฎีกับการเอาไปใช้ในสถานการณ์จริง ซึ่งจะทำให้การถ่ายทอดสู่นักศึกษาครูได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังได้รับฟังแนวคิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิต

นักปฏิบัติของคณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะนิติรัฐศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในระดับปริญญา (Degree) และระดับประกาศนียบัตร (Non – Degree) เพื่อตอบสนองกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้นำเสนอแผนดำเนินการโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ข้ามศาสตร์แบบลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน ที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหา ตลอดจนสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากข้อขัดแย้ง และมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยทักษะการสร้างนวัตกรรมทางสังคม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษาเข้าพบเป็นการส่วนตัวเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และเยี่ยมชมสถานที่การจัดการเรียนการสอนของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ก่อนเดินทางกลับ (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.รอ นำรองอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.09 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี    โดยมีรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร นักศึกษา  ร่วมกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งท่านประธานได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายเครื่องราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล  พร้อมนำรองอธิการ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี อละเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)