New

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19น.

dsc_5101

วันที่ 18 ตุลาคม  2561 เวลา 09.19 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมดดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีกล่าวแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

dsc_6262

สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา : นิเทศศาสตร์สัมพันธ์จากองค์ความรู้สู่งานสร้างสรรค์ (นิเทศศาสตร์สัมพันธ์) ครั้งที่ ๑๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีการประกวดภาพยนตร์สั้น แนวคิด “รักษ์บ้าน” สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และในการจัดงานนิเทศศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๒ ในครั้งหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานอีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา

dsc_4659

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลับราชภัฏร้อยเอ็ด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับคณะผู้บริการจากมหาวิทยาลัย University of Missouri ประเทศสหรัฐอเมริกา นำโดย Professor Dr. Alexander Cartwright, Chancellor of University of Missouri เพื่อประชุม เจรจาในการทำความร่วมมือด้านวิชาการและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ขอบพระคุณข่าวจาก Netting Noibuddee และภาพข่าวจากคุณธีระ วงค์ไชยชาญ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

(เพิ่มเติม…)

โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561

dsc_6207

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สำนักงานประกันสังคม สาขาโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการประกันสังคมสู่สถานศึกษา ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานประกันสังคมที่ถูกต้องให้กับนักศึกษาในสถานศึกษา อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องประกันสังคมไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_6132

วันที่ 25 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ได้เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ: กิจกรรมศิลปินแห่งชาติสัญจร ถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(เพิ่มเติม…)