New

มรภ.รอ จัดประชุมสภาวิขาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560

dsc_5041

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

(เพิ่มเติม…)

รร.สาธิต มรภ.รอ. จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ป.6-ม.1

dsc_4896

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 08.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดย ผอ.นิธินาถ อุดมสันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดกิจกรรมการนำเสนอโครงงานภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 1 การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้เรียนได้ฝึกและพัฒนาทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นและสนับสนุนผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและปูลกฝังเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกด้วย โดยจัดที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (อาคารเรียนฝ่ายอนุบาล)

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือช่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_7636

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับเกียรติต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษเรื่อง “การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การสร้างประโยชน์สุขให้กับพี่น้องประชาชน” ในโครงการโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนตามศาสตรพระราชาจังหวัดร้อยเอ็ด

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(112)/2560

dsc_4737

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2(112)/2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม (เพิ่มเติม…)

สถาบันจัดการความรู้ มรภ.รอ. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

dsc_4426

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยสถาบันจัดการความรู้ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการสอบ ONET ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการบริการวิชาการเนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ โดยกิจกรรมนี้มีนักเรียน ม. 6 เข้าร่วมกิจกรรมรับความรู้จำนวนประมาณ 400 คน มีการติวเตรียมความพร้อมในรายวิชาต่างๆที่ต้องสอบ ONET ได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา วิทยากรที่อบรมมาจากตัวแทนคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ทรงคุณวุฒิ นักเรียนชั้น ม. 6 ทุกคนได้เกิดความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบและได้มีโอกาสได้สัมผัสกับการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย

(เพิ่มเติม…)