Monthly Archive: ธันวาคม 2021

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเลือก มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2021

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโหวตเลือก มหาวิทยาลัยยอดนิยม ประจำปี 2021 เพื่อสะท้อนความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ โดยมีเกณฑ์การจัดอันดับ ดังนี้ 1.วัดความนิยมจากคะแนนโหวตของนักเรียน นักศึกษาและประชาชน ทั่วประเทศเก็บข้อมูลแบ่งตามหมวดคำถามความสนใจของผู้เรียน เช่น มหาวิทยาลัยยอดนิยมด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านบริหาร-บัญชี ด้านนิเทศศาสตร์ 2.เก็บข้อมูลแบ่งตามกลุ่มมหาวิทยาลัย เช่น มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็บข้อมูลและประกาศผลปีละ 1 ครั้ง (เก็บข้อมูลระหว่างเดือน มี.ค. – ธ.ค. และประกาศผลการโหวต ในเดือน ม.ค. – ก.พ. ของทุกปี) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป และเป็นการสำรวจถึงการรู้จักถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยอีกด้วย ***ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้https://thaitopu.com/vote2021?fbclid=IwAR2mfFBdNxm-LQdvTV-v7ZDCn5F0FiVjdwxlEotBxHgyq5Lmuna56aBcqaM

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง ร.9 วันที่ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม  2564  เวลา  9.09 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นประธานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้  และพิธีถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ในโอกาสนี้ท่านประธานในพิธีได้บันทึกภาพ  มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา  เพื่อใช้ในการศึกษา เล่าเรียนต่อไป และมีกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดพื้นที่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ด้วย (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12(170)/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  12(170)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีวาระที่สำคัญคือ การสรรหาอธิการบดี  ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีการเสนอชื่อจำนวน  3  ท่าน  โดยเรียงตามรายชื่อ เริ่มต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  ตามมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ปฏิภาณไหว พริบ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และมีมติแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีในการประชุมครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

การประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 1 ธันวาคม 2564

วันที่ 1  ธันวาคม  2564  เวลา 13.29 น.  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ทั้ง 5 ท่าน ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุมประธานได้ให้ผู้ร่วมประชุมได้ไว้อาลัยให้กับคุณพิภพ สารพัฒน์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  ที่ได้เสียชีวิตลง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  และเริ่มการประชุมโดยท่านประธานในพิธีได้มอบ ของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดีรับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นตัวแทนอาจารย์ทุกท่าน กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร  ที่ได้ให้โอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่าน และหวังว่าคงมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานต่อไป  และมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

การประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 1  ธันวาคม  2564  เวลา 10.09 น.  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ทั้ง 5 ท่าน ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุมประธานได้ให้ผู้ร่วมประชุมได้ไว้อาลัยให้กับคุณพิภพ สารพัฒน์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  ที่ได้เสียชีวิตลง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  และเริ่มการประชุมโดยท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ  จำนวน 12 ท่าน  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดีรับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย
ในโอกาสนี้ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  นายทินภัทร  โพธิ์ชัย  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคน กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร  ที่ได้ให้โอกาสกับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำงานและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การต่อไป (เพิ่มเติม…)