Daily Archive: ธันวาคม 1, 2021

การประชุมอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 1 ธันวาคม 2564

วันที่ 1  ธันวาคม  2564  เวลา 13.29 น.  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ทั้ง 5 ท่าน ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุมประธานได้ให้ผู้ร่วมประชุมได้ไว้อาลัยให้กับคุณพิภพ สารพัฒน์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  ที่ได้เสียชีวิตลง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  และเริ่มการประชุมโดยท่านประธานในพิธีได้มอบ ของที่ระลึกให้กับอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  ตำแหน่งรองศาสตราจารย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดีรับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ อาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นตัวแทนอาจารย์ทุกท่าน กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร  ที่ได้ให้โอกาสได้ร่วมงานกับทุกท่าน และหวังว่าคงมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานต่อไป  และมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

การประชุมเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 1  ธันวาคม  2564  เวลา 10.09 น.  ณ  อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่  พร้อมด้วยรองอธิการบดี ทั้ง 5 ท่าน ร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนการประชุมประธานได้ให้ผู้ร่วมประชุมได้ไว้อาลัยให้กับคุณพิภพ สารพัฒน์  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ  ที่ได้เสียชีวิตลง  ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา  และเริ่มการประชุมโดยท่านประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระดับชำนาญการ  จำนวน 12 ท่าน  ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดีรับตำแหน่งในครั้งนี้ด้วย
ในโอกาสนี้ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  นายทินภัทร  โพธิ์ชัย  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ  เป็นตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนทุกคน กล่าวขอบพระคุณท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะผู้บริหาร  ที่ได้ให้โอกาสกับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ทำงานและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การต่อไป (เพิ่มเติม…)