Daily Archive: ธันวาคม 4, 2021

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 12(170)/2564 วันที่ 3 ธันวาคม 2564

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.29 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม 1  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่  12(170)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกาย  ก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีวาระที่สำคัญคือ การสรรหาอธิการบดี  ผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่ง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีการเสนอชื่อจำนวน  3  ท่าน  โดยเรียงตามรายชื่อ เริ่มต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  แสงปลาด , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์  เสนารัตน์  ตามมติคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ได้นำเสนอวิสัยทัศน์ ทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ปฏิภาณไหว พริบ ต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และมีมติแต่งตั้งรักษาการอธิการบดีในการประชุมครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)