Daily Archive: มิถุนายน 18, 2022

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖5 เวลา 11.30 น.-17.00 น.ณ ห้องประชุมกันเกรา อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีนายภูสิต สมจิตต์  ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ และท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ กล่าวต้อนรับพร้อมนำเข้าสู่การศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  ในส่วนงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดรับผิดชอบ  โดยมี  รองอธิการบดี  ผู้บริหาร  คณบดี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยในการนี้  พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง  ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยกรรมาธิการ  ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินวาน  ข้อเสนอแนะ ให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมแก่   ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดข้างเคียง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์   เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิอินทรีย์พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้  หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลการนำวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมชม แปลงปลูกขมิ้นชัน ณ ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อนเดินทางกลับ (เพิ่มเติม…)