Author Archive: teera vongchaichan

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

dsc_3571

นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู่้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา” ณ ห้องประชุม รองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธุ์ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมและใช้สนาม  สนามกีฬาในร่ม ในการฝึกภาคปฏิบัติของโครงการนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

dsc_2971

วันที่สองของการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2560 ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

dsc_2670

วันที่  7 พฤศจิกายน  2560  เวลา 09.00น.ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ฯ ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ซึ่่งจัดโดยฝ่ายพัสดุ กองนโยบายและแผน  โดยมีผู้รับผิดชอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ของแต่ละหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ  เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี

dsc_2168

รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  พร้อมด้วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณาจารย์  ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี  ที่ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยเริ่มวางพวงมาาลา  เวลา08.09น.โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีครั้งนี้ด้วย ประกอบกับหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ประชาชน ลูกเสือชาวบ้านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (121)/2560 วันที่ 19 ตุลาคม 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_2096

วันที่ 19 ตุลาคม  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10 (121)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  (เพิ่มเติม…)

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด

dsc_0938

ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมพิธีอัญเชิญ “นพปฎลสุวรรณฉัตร” ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง  ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด  วันนี้ 6 ตุลาคม 2560 เวลา09:09 น.ที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร (นบ-พะ-ปะ-ดน-สุ-วัน-นะ-ฉัด) ขึ้นประดิษฐานส่วนบนพระเมรุมาศจำลอง ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อใช้สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

ซึ่งพระเมรุมาศจำลอง จะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามแนวทาง ตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภอ อย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก “พอเพียง เรียบง่าย สมพระเกียรติ” (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (120)/2560 วันที่ 21 กันยายน 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9749

วันที่ 21  กันยายน  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9 (120)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2560

dsc_9438

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของพสกนิกร ในแต่     ละท้องที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน้อมนำ      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่บุคลากรในพื้นที่ และรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ระยะ 20 ปี ในระหว่างปี พ. ศ. 2560-2579 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและ การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ อันจะเป็นการสนองต่อพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

          โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขการกำหนดพื้นที่บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะฯ รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และเดินทางไปที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการช่วยเหลือของหน่วยงานราชการที่ให้การการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากที่ผ่านมา (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช ประจำปี2560

dsc_9099

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2560  เวลา  09.29  น.  รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ    เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคกศ.ปช และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา2560  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธ์ุ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560

untitled-2

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2560  เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560 (เพิ่มเติม…)