Author Archive: teera vongchaichan

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำทีมผู้บริหาร พบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 8 มกราคม 2561

dsc_9232

วันที่ 8 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ท่านนพพร จันทรถง  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดนำทีมผู้บริหาร พบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 4 มกราคม 2561

dsc_9160

วันที่ 4 มกราคม 2561  เวลา 14.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  และท่านรองผู้ว่าราชการได้หารือ แนะนำ ขอให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดและระดับชาติต่อไป (เพิ่มเติม…)

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปี 2560

dsc_8341

วันที่ 28 ธันวาคม  2560  เวลา 18.49 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลย  ภูมิพันธุ์  ประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560  พร้อมกล่าวขอบคุณ ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่าย  ที่ได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอด  พร้อมมอบโชคและอวยพรปีใหม่ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระสยามเทวาธิราชและพระนาคปรกเมืองไพร ได้โปรดปกป้องคุ้มครองท่านและครอบครัว  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประสบความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดปี 2561

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 28 ธันวาคม 2560

dsc_8279

วันที่ 28 ธันวาคม 2560  เวลา 17.09 น.อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด  เนื่องในโอกาสเทศการปีใหม่ พร้อมอวยพรปีใหม่ และรับพรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด.. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (123)/2560 วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น.

dsc_8086

วันที่ 28  ธันวาคม  2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12 (123)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน.. (เพิ่มเติม…)

พิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 28 ธ้นวาคม 2560

dsc_7734

วันที่ 28  ธันวาคม  2560   เวลา 09.09 น.มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายเฉลย  ภูมิพันธ์   ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม  2560  เป็นต้นมา  โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์  บุคลากร แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี   (เพิ่มเติม…)

สโมสรบุคคลากรจัดพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 วันที่ 28 ธ.ค.2560

dsc_7600

วันนี้ (28  ธันวาคม  2560)  เวลา  07.19 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561  พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เพื่อความสุขกาย สุขใจ ตลอดปีใหม่ที่จะถึงนี้   โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพรียงกัน….. (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ

dsc_3869

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง Growth mindset และ Grit ประตูสู่ความสำเร็จ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโดยสำนักวิชาการและประมวลผล (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_3732

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 (122)/2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 25560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมีการมอบโล่เกียรติคุณ แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับตำแหน่งใหม่ในวันนี้ด้วย
(เพิ่มเติม…)

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

dsc_3571

นายเลิศบุศย์  กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการอบรมเทคนิคการจัดการเรียนรู่้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา” ณ ห้องประชุม รองศาสตรจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธุ์ 1  ในการอบรมครั้งนี้มีคณะครู บุคลากรทางด้านสุขศึกษาและพลศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรมและใช้สนาม  สนามกีฬาในร่ม ในการฝึกภาคปฏิบัติของโครงการนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)