Author Archive: teera vongchaichan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ุ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์

dsc_8778

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561  เวลา 08.30น. อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินสถาบันของ คณะพยาบาลศาสตร์  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรม การดำเนินงาน เอกสาร แหล่งข้อมูล ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางด้านพยาบาล  ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัด การประชุม เรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_8586

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๙น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์ุ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมเรื่อง การพัฒนาและภาวะผู้นำอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ณ ห้องประชุม ๙A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียติ ๘๐  พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๐  โดยมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ ๒

dsc_8377

วันที่ ๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๓๙ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบแถบหมวกและเข็มสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต  รุ่นที่ ๒    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมงานแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาลจัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า” วันพุธ ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา

dsc_7701

วันที่ ๒ พฤษาคม  ๒๕๖๑  เวลา 09.09  น.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศิริพร ดอนแก้วบัวโครงการ “พัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่ศิษย์เก่า” ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๖ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะพยาบาลสาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เสาวมาศ  เถื่อนนาดี  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรพิเศษ  บรยายในหัวข้อเรื่อง   “พยาบาลยุคไทยแลนด์ ๔.๐  การพัฒนาตนเองสู่ความเป็นพยาบาลอย่างมืออาชีพ” มีศิษย์เก่า นักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปี  ร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส 26 เมษายน 2561

dsc_7626

เมื่อวันที่ 26  เมษายน  2561 เวลา  12.09 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัย  นำโดยท่านอธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี เพื่อขอพรและเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวต่อไป  บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและมีความสุข

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (127)/2561 วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_7403

เวลา 09.39 น. วันที่ 26 เมษายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4 (127)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ประจำปี  2560  และท่าน ดร.พรชัย  ผาดไธสงค์  ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย วันที่ 9 เมษายน 2561

dsc_5574

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตรตาจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการวิจัย“โครงการย่อยที่ ๑ การใช้ฐานข้อมูลวิจัยออนไลน์และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามรูปแบบ APA”  ณ  ห้อง 7906  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 (126)/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4533

เวลา 09.39 น. วันที่ 21 มีนาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3 (126)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน    (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (125)/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_3275

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2 (125)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน               (เพิ่มเติม…)