Author Archive: teera vongchaichan

คณะครุศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 16 ก.ค.2561

dsc_2385

วันที่16 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.09 น. อธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูระยะเข้าสู่วิชาชีพตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักดิ์  ดาแก้ว   กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้  พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง..

 

(เพิ่มเติม…)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กองทัพเรือ

dsc_2227

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561  เวลา 14.39 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริญ  รสจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา  บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาตรี สมาน กุนัน อดีตนักทำลายใต้น้ำจู่โจม กองทัพเรือ   ณ  วัดบ้านหนองคู ต.เมืองหงส์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้มาร่วมพิธีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

อธิการบดีเป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 12 กรกฎาคม 2561

dsc_1805

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา07.09 น.อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์  จำนวน 9 รูป  เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  12 กรกฎาคม  2561  ซึ่งจัดขึ้นทุกปี  โดยมีพระครูสีลสาราภรณ์ (หลวงปู่สมสิทธิ์) เจ้าอาวาสวัดป่าสักดาราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

โครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561

dsc_1540

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  เวลา 09.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ ของคณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2561  โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมในการสัมภาษณ์ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง

(เพิ่มเติม…)

กองนโยบายและแผน จัดโครงการ”การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร” วันที่ 9กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันเกรา ขั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_1505

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.19 น. อาจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ “การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยและความคุ้นค่าของหลักสูตร”   ณ ห้องประชุมกันเกรา  ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบกาณณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เกิดความรู้ความเข้าใจ  ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วย ในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย สามารถพัฒนานักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพแลัประสิทธิผล  โดยได้เรียนเชิญ ท่านาอาจารย์อัจฉรียา พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และอาจารย์ลลิตา  พิมทา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในโครงการครั้งนี้ มีอาจจารย์เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก…

 

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 (129)/2561 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_0268-copy

เวลา 09.39 น. วันที่ 21  มิถุนายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 6 (129)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้เป็นตัวแทนคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  มอบทุนการศึกษาให้กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ เป็นผู้รับมอบแล้วจะดำเนินการมอบทุนในโอกาสต่อไป  (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ทั้ง 38 แห่ง วันที่ 15 มิถุนายน 2561

dsc_9799

เมื่อ เวลา 13.39 น. วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 น. ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และรองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ทั้ง 38 แห่ง ด้วยความยินดียิ่ง  ในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่  4 (143)/2561  (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30น.

dsc_9453

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 5/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวมาศ คุณล้าน เถื่อนนาดี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทำหน้าทที่แทนประธานในการประชุม โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5 (128)/2561 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9181

เวลา 09.39 น. วันที่ 24 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5 (128)2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  และในโอกาสนี้ท่านประธานได้มอบช่อดอกไม้ให้กับคุณวรินธร ศรีแสนปาง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2561  และมอบช่อดอกไม้ให้กับคุณบัณจง  ธนะแพสย์  ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ที่จะครบวาระ ในวันที่ 8 มิถุนายน  2561  และมอบโล่ให้กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เชี่ยวชาญ ยางศิลา  คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์อัจฉริยา พัฒนสระคู คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่คณบดีครบวาระ จึงขอแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย..

 

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 2 ของการตรวจเยี่ยมและการประเมินสถาบัน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

dsc_9084

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.30 น.รศ.สุปราณี อัทธเสรี ประธานคณะทำงาน พลตรีหญิงสมพิศ พรหมเดช และดร.ปัทมา ทองสม  ได้แจ้งผลสรุปแและให้ข้อเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของคณะฯ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาตามที่คณะประเมินได้ชี้แนะทุกอย่าง  ในการนี้อธิการบดีผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์  ได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ดร.ธนาภรณ์ พันทวี เข้ารับฟังผลสรุป และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล  ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์  มาให้กำลังใจแก่คณาจารย์และุบคลากรในการรับการประเมินครั้งนี้  ซึ่งผลการประเมินจะบ่งบอกถึงคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ต่อไป

(เพิ่มเติม…)