Author Archive: teera vongchaichan

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จัดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)” 7 พ.ย.2561

dsc_5948

เมื่อเวลา 13.09 น. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่านอาจารย์อัจฉรียา​ พัฒนสระคู​  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี เป็นประธานเปิดโครงการ​”บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ​(Startup)”  โดยมีรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี​ ประธานสาขาทุกสาขา​ อาจารย์​ และบุคลากร​ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี​ทุกท่านเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง  โดยมีทีมวิทยากรจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม​ ตลอดจน​นักศึกษาจากคณะต่าง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินโครงการในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี​  (เพิ่มเติม…)

การสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21 ตุลาคม 2561

dsc_5316

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา ภาคปกติ รอบโควตา (พิเศษ) ประเภทเรียนดี และความสามารถพิเศษ วันที่ 20-21  ตุลาคม 2561  ที่ผ่านมาโดยมีนักเรียนเข้าสอบคัดเลือกเป็นจำนวนมาก..

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10 (133)/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_5135

เวลา 13.09 น. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10(133)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ในโอกาสนี้ท่านประธานและคณะกรรมการร่วมทำบุญในงานกฐินของทางมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย….. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19น.

dsc_5101

วันที่ 18 ตุลาคม  2561 เวลา 09.19 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมดดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (132)/2561 วันที่ 28 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_4326

เวลา 09.29 น. วันที่ 28  กันยายน  2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9(132)/2561   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน  ทั้งนี้ทางสภามหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับคุณวรินธร  ศรีแสนปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ คุณนพพร  จันทรถง ประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ในโอกาสที่เข้ารับต่ำแหน่งใหม่  และมอบโล่ให้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้หมดวาระลง    (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

dsc_3031

วันที่ 21  กันยายน 2561 เวลา 14.39 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะซึ่งนำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด และรองนายกเทศมนตรี  ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  ด้านสาธารณสุข และด้านการศึกษา   โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือทั้ง  2 ฝ่าย เกิดผลดีต่อทั้งสองหน่วยงานตลอดไป (เพิ่มเติม…)

คณะพยาบาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

dsc_2623

วันที่ 18  กันยายน 2561 เวลา 08.29 น. ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดอนแก้วบัว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารยืที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

dsc_2749

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา08.39 น. ณ ห้อง9706 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบรรยายพิเศษในโครงการนี้ด้วย และท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาบรรยายพิเศษ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  มีอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทำพิธีลงความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยชุมชนยโสธร

dsc_1915

วันที่ 10  กันยายน 2561 เวลา 10.39 น. ณ ห้องสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนยโสธร พร้อมด้วยคณะ ในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  ระหว่าง  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กับ วิทยาลัยชุมชนยโสธร  โดยมีคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือเกิดผลดีต่อทั้งสองหน่วยงานตลอดไป (เพิ่มเติม…)