Author Archive: teera vongchaichan

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1(148) /2563 วันที่ 28 มกราคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_1956

วันที่ 28 มกราคม  2563  เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1(148)/2563   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน   ในโอกาสนี้ท่านประธานได้นำคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม  พร้อมด้วยแสดงความห่วงใย และขอขอบใจจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยเหลือมหาวิทยาลัยที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย.. (เพิ่มเติม…)

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 24 มกราคม 2563

dsc_1715

วันที่ 24 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง.. (เพิ่มเติม…)

การศึกษาปฐมวัย จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมทักษะทางภาษาฯ 23 มกราคม 2563

dsc_1664

วันที่ 23 มกราคม  2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 9A   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม  2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธินาถ  อุดมสันต์  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล   บุญพอก  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  ได้จัดโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะทางภาษา เพื่อส่งเสริมทักษะ EF.  สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โดยมี  คุณภัทรภรณ์  นครสิงห์  เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ฝึกทักษะสมอง EF โดยการใช้หนังสือนิทานเป็นสื่อในการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กปฐมวัย และเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำความรู้ที่ได้รับไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมเด็กเข้าสู่โลกแห่งศตวรรษที่ 21  โดบมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง…. (เพิ่มเติม…)

พิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562

dsc_0209

 

ในวันที่ 25  ธันวาคม 2562 เวลา 07.09 น. อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธ์  เป็นปะธานในพิธีทำบุญตักบาตร ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563  โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีพร้อมรับพรจากคณะผู้บริหาร  พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจไว้ทุกประการ และได้เข้าร่วมกิจกรรมของทางมหาวิทยาลัยฯ อย่างพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 (147) /2562 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

dsc_9905

วันที่่  25  ธันวาคม  2562 เวลา 09.29 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว ได้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12(147)/2562   โดยมีท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์   อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม  คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ในครั้งนี้ ท่านอุปนายกได้ถือโอกาสอวยพรปีใหม่ให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านด้วย… (เพิ่มเติม…)