Author Archive: teera vongchaichan

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

dsc_6270

วันนี้ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  นำรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บุคลากร กองนโยบายและแผน  ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  พร้อมด้วยนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด  ข้าราชการ  ตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน และประชาชน ร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ลานสาเกตนคร สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในพิธีเปิดมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0”

dsc_6129

25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รองอธิการบดี  ร่วมต้อนรับนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด  ในพิธีเปิดมหกรรม “เปิดบ้านปฐมวัย สู่เด็กไทย 4.0” ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอเสลภูมิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในจังหวัดร้อยเอ็ด และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยทุกสังกัดในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อคัดเลือกผลงานปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็ก และให้การดูแลจัดประสบการณ์เรียนรู้ การเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมการแสดงผลงานระดับภาค 12 และระดับประเทศต่อไป (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

dsc_5318

24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ วางพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน  กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2562

dsc_8618

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  พ.ศ.2562  เวลา 09.19 น.  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม 2550  ได้มีการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  สมัยสามัญ  ครั้งที่  5/2562  โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

dsc_8241

เมื่อวันที่ 6  พฤษภาคม พ.ศ.2562  เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองอธิการบดี  ผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่  และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ อาคารหอประชุม 60  พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)