Author Archive: teera vongchaichan

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9 (120)/2560 วันที่ 21 กันยายน 25560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว

วันที่ 21  กันยายน  25560  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการวิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9 (120)/2560  โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ประธานที่ประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง (เพิ่มเติม…)

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 14 กันยายน 2560

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ที่พระราชทานแก่มหาวิทยาลัยราชภัฎมายาวนานนับ 3 ทศวรรษ ทรงมุ่งหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ มีทัศนคติที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคง โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้าถึงแก่นแท้แห่งปัญหาของพสกนิกร ในแต่     ละท้องที่ ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงให้กับประเทศไทย การเดินทางลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดครั้งนี้    พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณองคมนตรี ได้ติดตามตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อน้อมนำ      พระบรมราโชบายด้านการศึกษาลงสู่บุคลากรในพื้นที่ และรับทราบการดำเนินงานในการวิเคราะห์ปัญหาและการวางแนวทางแก้ไขปัญหาให้ท้องถิ่นตลอดจนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ    ระยะ 20 ปี ในระหว่างปี พ. ศ. 2560-2579 ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การผลิตและ การพัฒนาครู ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ อันจะเป็นการสนองต่อพระบรมราโชบายในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสืบไป

          โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การรับฟังการรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด การวิเคราะห์ปัญหาและวางแนวทางแก้ไขการกำหนดพื้นที่บูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดในภารกิจเสริมหนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จากนั้น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะฯ รับฟังรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยและดำเนินการช่วยเหลือฟื้นฟูจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และเดินทางไปที่บ้านท่าเยี่ยม ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการช่วยเหลือของหน่วยงานราชการที่ให้การการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากที่ผ่านมา (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีไหว้ครูนักศึกษา ภาค กศ.ปช ประจำปี2560

เมื่อวันที่ 27  สิงหาคม  2560  เวลา  09.29  น.  รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ    เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคกศ.ปช และนักศึกษาภาคพิเศษ  ประจำปีการศึกษา2560  ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงษ์พันธ์ุ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีนักศึกษาร่วมพิธีจำนวนมาก.. (เพิ่มเติม…)

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2560 เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560

ประกาศถึงนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2560  เรื่องการถ่ายภาพทำบัตรนักศึกษา โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ 1-30 ก.ย.2560 (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดี ต้อนรับ พลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)

อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ต้อนรับ พลโท  จเรศักดิ์  อานุภาพ  ประธานกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) และ ดร.ตวง  อันทะไชย  ประธานกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  เนื่องในการประชุมสัมมนาแก้ปัญหาการประกอบการกิจการรถตู้ของประเทศไทย  วันที่ 19  สิงหาคม  2560  ณ อาคารหอประชุม  60 พรรษา  มหาวชิราลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  จัดโดยสมาคมผู้ประกอบการรถตู้ภาคอีสาน  และมีผู้ประกอบการกิจการรถตู้ภาคเหนือ ภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ด้วย (เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย บริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่10  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์พิทักษ์  พลคชา  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา
“การเพาะเห็ด” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี (เพิ่มเติม…)

รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560  เวลา 13.09 น. รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  เป็นประธานพิธีมอบหมวกและเสื้อ  แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  ประจำปี 2560  ณ  ห้องประชุมชั้น 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 56 พรรษา  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  มีผู้บริหารทางการพยาบาล  และมีแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา รัชการลที่ 10

วันที่ 28  กรกฏาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง และนักศึกษาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก (เพิ่มเติม…)