Author Archive: teera vongchaichan

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมใจถวายเทียน เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 13.09 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา  ประจำปี 2560  ณ วัดสว่างอารมณ์  บ้านดงกลาง ตำบลเกาแก้ว อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด  โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 9 มิถุนายน 2560 การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนักศึกษาภาค ปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

วันที่ 9  มิถุนายน  2560  การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนนักศึกษาภาค ปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

วันที่ 25 พฤษภาคม  2560  เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  รองอธิการบดี  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยดานัง สาธารณรัฐเวียดนาม

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 5(116)/2560 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ครั้งที่ 5(116)/2560  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชืพกรีนวิว

(เพิ่มเติม…)

โครงการเปิดโลกทัศน์ ชะอำ – กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

โครงการเปิดโลกทัศน์  ชะอำ – กาญจนบุรี  ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรี

(เพิ่มเติม…)

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และสาขาหลักสูตรการเรียนและการสอน
คณะครุศาสตร์ วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมไนซ์บีช จังหวัดระยอง

(เพิ่มเติม…)

การประชุมสภาวิชาการ สมัยสามัญ ครั้งที่ 5 /2560 วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

การประชุมสภาวิชาการ  สมัยสามัญ  ครั้งที่ 5 /2560  วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5

(เพิ่มเติม…)

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โครงการส่งเสริมลักษณะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ด้วยเทคนิค Integrated Inquiry based learning and STEM for Science Education   (เพิ่มเติม…)

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.เกียรงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(เพิ่มเติม…)

โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

วันที่ 2  พฤษภาคม  2560  เวลา 09.29 น.  ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2559  ณ ห้องกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)