New

มรภ.รอ. จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุม 60 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถวายราชสดุดี ประกาศเฉลิมพระเกียรติคุณ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” โดยมี อาจารย์ ดร.พิทักษ์  พลคชา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิด และมีอาจารย์นนทนันท์ พลพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

(เพิ่มเติม…)

บัณฑิตวิทยาลัย บริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา 10 สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่10  สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นำโดยท่านอาจารย์พิทักษ์  พลคชา  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ  อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น องค์ความรู้ของชุมชนสู่สถานศึกษา
“การเพาะเห็ด” ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนบ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยราชถัฏร้อยเอ็ด ต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

รักษาราชการแทนอธิการบดี อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาต้อนรับผู้แทนพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด  รวมถึงประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดร้อยเอ็ด  โดยท่านพลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  องคมนตรี (เพิ่มเติม…)

การแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี”

วันอาทิตย์ 13 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยเทศบาลตำบลเกาะแก้ว จังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลตำบลเกาะแก้ว และชมรมจักรยานตำบลเกาะแก้ว ได้จัดการแข่งขันปั่นจักรยานพิชิตลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 2 “เกาะแก้วปั่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชินี” บนเส้นทางธรรมชาติ ลัดเลาะทุ่งข้าวเขียวขจี ตลอดริมฝั่งแม่น้ำชีของอำเภอเสลภูมิ อำเภอธวัชบุรี อำเภอทุ่งเขาหลวง และ อำเภอโพนทอง ระยะทาง 56 กิโลเมตร (VIP. ระยะทาง 20 กิโลเมตร) โดยมีท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงาน และมีท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

(เพิ่มเติม…)

ชาว มรภ.รอ. ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

เมื่อเวลา 11 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นำคณะข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งคณะข้าราชการ พนักงาน นักศึกษาที่มาร่วมพิธีต่างเดินทางมาพร้อมกันด้วยความยินดีเป็นล้นพ้น ที่วโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ต่างชื่นชมในพระบุญญาบารมี

 

(เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ.จัดโครงการจัดการความรู้ ” พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560″

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. สถาบันจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560″ ขึ้น ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.สมเกียรติ ศรีปัดถา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด และมี อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ ผู้อำนวยการสถาบันจัดการความรู้ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ดี ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.. 2560 (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด คณะนิติรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดโครงการวันรพีนิติรัฐศาสตร์บริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด รักษาราชการแทนอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าส่วนราชการ อาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนมาก เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (เพิ่มเติม…)

มรภ.รอ. จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา เวลา 08.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเยาวชนร้อยเอ็ดอาสาพัฒนาขึ้น ณ ห้องประชุม 9A อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบไปด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จำนวน 40 คน นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โรงเรียนบ้านดงหวายและโรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 80 คน นักศึกษาผู้ดำเนินโครงการ 16 คน รวม 136 คน ภายในโครงการมีกิจกรรมดังนี้ 1.กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 2.ฐานกิจกรรมเสริมความรู้ด้านจิตอาสา 3.ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก

(เพิ่มเติม…)

สกอ. ร่วมกับ มรภ.รอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จำนวน 16 แห่ง จัดโครงการฝึกอบรมผู้ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ท่านอาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมให้การต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรม โดยกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาและคณะ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

(เพิ่มเติม…)