Daily Archive: กันยายน 16, 2021

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(167)/2564 16 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.39 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 9(167)/2564 โดยมีท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประธานที่ประชุม นำผู้เข้าร่วมประชุมได้สวดมนต์ไหว้พระ ออกกำลังกายก่อนเริ่มการประชุม โดยมีคณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมประชุมผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (เพิ่มเติม…)

พิธีเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน (เพิ่มเติม…)

พิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น.ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธ์ อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีซ้อมใหญ่ การเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนทุนพระราชทานชาวกัมพูชา (ออนไลน์) (เพิ่มเติม…)