พิธีเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร โพธินาม ๑

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.09 น.ท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้ให้เกียรติเปิดป้ายห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์สมพร  โพธินาม ๑  พร้อมด้วยท่านอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน