Daily Archive: มิถุนายน 21, 2022

รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตามมติเห็นชอบของการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการจัดทำ “หลักสูตรระยะสั้น”Metrology for Industry (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการวัด การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง เทคนิคการวัด และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  โดยมีท่านอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี ในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ร่วมลงนามในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM) (เพิ่มเติม…)

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา

สำนักวิชาการและประมวลผล จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.29 น.ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์สมพร โพธินาม 1 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา “หลักการและเจตนารมณ์กฎกระทรวงฯและกฎหมายลำดับรอง : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565”
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีเพ็ญ พลเยี่ยม ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล กล่าวต้อนรับ ที่ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหัวหน้ากลุ่มงานหลักสูตรและการสอน บุคลากร อาจารย์ ผู้สอนเข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านทาง VDO CONFERENCE ZOOM หรือ การประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ

(เพิ่มเติม…)