รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565  เวลา 14.00 น. ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ  รักษาราชการแทนอธิการบดี  ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ  ตามมติเห็นชอบของการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ในการจัดทำ “หลักสูตรระยะสั้น”Metrology for Industry (มาตรวิทยาสำหรับอุตสาหกรรม) เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องมาตรฐานการวัด การใช้เครื่องมือวัดที่ถูกต้อง เทคนิคการวัด และมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ  โดยมีท่านอธิการบดี ผู้แทนอธิการบดี ในแต่ละมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ร่วมลงนามในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM)