มรภ.รอ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และคณาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในที่ประชุมประชุมอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_5705dsc_5678 dsc_5707dsc_5689

dsc_5703 dsc_5702 dsc_5699 dsc_5688  dsc_5692 dsc_5693 dsc_5696 dsc_5686 dsc_5683 dsc_5680  dsc_5674 dsc_5666 dsc_5668dsc_5671

โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ผศ.ดร.สมประสงค์ เสนารัตน์
 2. ผศ.เกษศิรินทร์ ภิญญาคง
 3. ผศ.ดร.สุรชัย อาจกล้า
 4. ผศ.ดร.ปาริชาติ ประเสริฐสังข์
 5. ผศ.เชี่ยวชาญ ยางศิลา
 6. ผศ.ชยธร ไชยวิเศษ
 7. ผศ.นิธิศ วังโน

อาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

 1. ดร.กฤติญา สุขเพิ่ม
 2. ดร.เบญจวรรณ บุญโทแสง
 3. ดร.วรฉัตร วริวรรณ
 4. ดร.พิทักษ์ พลคชา
 5. ดร.กัญญาวดี แสงงาม
 6. ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์
 7. ดร.ภัทรวรรณ คำแปล
 8. ดร.เบญจมาภรณ์ เสนารัตน์
 9. ดร.กฤษธชัย สารกุล
 10. ดร.ธีรศาสตร์ คณาศรี
 11. ดร.ปภาภร จันทะวงศ์ฤทธิ์
 12. ดร.พูนสุข จันทศิลป์
 13. ดร.ภัทริยา พรหมราษฎร์