การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิสามัญครั้งที่ 1(1)/2560

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิสามัญครั้งที่ 1(1)/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมพร โพธินาม นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเข้าร่วมประชุม

dsc_1795 dsc_1797 dsc_1798 dsc_1799 dsc_1801 dsc_1802 dsc_1803 dsc_1804 dsc_1806 dsc_1807 dsc_1809 dsc_1811 dsc_1813 dsc_1815