โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ Routine to Research:R2R วันที่สองของโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการ เรื่องการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ Routine to Research:R2R ว่าการกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและการออกแบบวิธีการดำเนินวิจัย การรวบรวม วิเคาระห์ อภิปรายและสรุปผลที่ได้จากการวิจัย

dsc_2319 dsc_2317

dsc_2322 dsc_2340 dsc_2339 dsc_2338 dsc_2336 dsc_2335 dsc_2334 dsc_2333 dsc_2332 dsc_2331 dsc_2330 dsc_2329 dsc_2328 dsc_2327 dsc_2326 dsc_2325 dsc_2324 dsc_2323

dsc_2374 dsc_2376 dsc_2377 dsc_2378 dsc_2379 dsc_2382 dsc_2386