สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 5  กันยายน  2561  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  สำนักงานอธิการบดีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม  2550  โดยมีท่านคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

dsc_0725 dsc_0731 dsc_0732 dsc_0735 dsc_0740 dsc_0741 dsc_0742 dsc_0743 dsc_0744 dsc_0754 dsc_0756 dsc_0762 dsc_0767 dsc_0769 dsc_0778 dsc_0786 dsc_0818