มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์สุขสันต์ ทับทิมหิน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การแข่งขันเทคนิคการสอนภาษาจีน ครั้งที่ ๑

มหาวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์สุขสันต์ ทับทิมหิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาจีน ภาควิชามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันเทคนิคการสอนภาษาจีน ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม