บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการอบรมบทบาทอาจารยืที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 18 กันยายน 2561 เวลา08.39 น. ณ ห้อง9706 ชั้น7 อาคารเฉลิมพระเกี่ยรติ 80  พรรษา 5 ธันวาคม 2550  โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบรรยายพิเศษในโครงการนี้ด้วย และท่านวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  สุวรรณน้อย  จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มาบรรยายพิเศษ “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาและเทคนิคการให้คำปรึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”  มีอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการนี้อย่างพร้อมเพรียงdsc_2701 dsc_2703 dsc_2706 dsc_2709 dsc_2710 dsc_2711 dsc_2714 dsc_2715 dsc_2718 dsc_2720 dsc_2722 dsc_2725 dsc_2726 dsc_2727 dsc_2729 dsc_2735 dsc_2743 dsc_2745 dsc_2749