คณะพยาบาศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 18  กันยายน 2561 เวลา 08.29 น. ณ ห้องประชุม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร  ดอนแก้วบัว  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน  ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมนี้โดยพร้อมเพรียงdsc_2594 dsc_2598 dsc_2599 dsc_2603 dsc_2604 dsc_2605 dsc_2606 dsc_2608 dsc_2609 dsc_2612 dsc_2614 dsc_2616 dsc_2618 dsc_2619 dsc_2620 dsc_2621 dsc_2622 dsc_2623 dsc_2625 dsc_2633 dsc_2634 dsc_2648 dsc_2652 dsc_2653 dsc_2656 dsc_2659 dsc_2671 dsc_2672 dsc_2680 dsc_2682 dsc_2683 dsc_2685 dsc_2697