การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.19น.

วันที่ 18 ตุลาคม  2561 เวลา 09.19 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  ชั้น 2  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัย สมัยสามัญครั้งที่ 9/2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมดดยพร้อมเพรียง..dsc_5030 dsc_5035 dsc_5036 dsc_5039 dsc_5041 dsc_5044 dsc_5051 dsc_5056 dsc_5060 dsc_5061 dsc_5062 dsc_5063 dsc_5067 dsc_5068 dsc_5070 dsc_5072 dsc_5074 dsc_5078 dsc_5081 dsc_5084 dsc_5085 dsc_5092 dsc_5099 dsc_5101