พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี ๒๕๕๙

วันที่ 3  เมษายน  2560 เวลา 09.00 น. ท่านรักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.วิชิต กำมันตะคุณ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปี 2559  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3  ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด


dsc_2812 dsc_2824 dsc_2826 dsc_2828 dsc_2830 dsc_2835 dsc_2837 dsc_2913 dsc_2915 dsc_2916 dsc_2920 dsc_2921 dsc_2922 dsc_2923 dsc_2924 dsc_2925 dsc_2929 dsc_2931 dsc_2932 dsc_2933 dsc_2937 dsc_2939 dsc_2943 dsc_2946 dsc_2952 dsc_2955 dsc_2958 dsc_2964 dsc_2967 dsc_2971 dsc_2978 dsc_2982 dsc_2985 dsc_2998 dsc_3010 dsc_3226 dsc_3233 dsc_3302 dsc_3386 dsc_3420 dsc_3467 dsc_3476 dsc_3477 dsc_3505 dsc_3524 dsc_3526 dsc_3529 dsc_3536 dsc_3563 dsc_3575 dsc_3584 dsc_3604 dsc_3616 dsc_3620