โครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน

คณะนิติรัฐศาสตร์จัดโครงการสัมมนาข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ทุ่งกุลาร้องไห้กับการแข่งขันในกลุ่มประชาคมอาเซียน  วันที่ 3 เมษายน  2560

เวลา 13.00 น. ณ  ห้องประชุม 9A  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5  ธันวาคม 2560  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

dsc_3668 dsc_3672 dsc_3675 dsc_3677 dsc_3678 dsc_3684 dsc_3685 dsc_3686 dsc_3687 dsc_3688 dsc_3690 dsc_3701 dsc_3702 dsc_3703 dsc_3704 dsc_3705 dsc_3706 dsc_3707 dsc_3708 dsc_3709 dsc_3710 dsc_3711 dsc_3712

dsc_3794 dsc_3792 dsc_3780 dsc_3767 dsc_3766 dsc_3765 dsc_3764 dsc_3755 dsc_3753 dsc_3751 dsc_3740 dsc_3739 dsc_3738 dsc_3736 dsc_3735 dsc_3732 dsc_3721