คณะครุศาสตร์จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษา 27-28 มี.ค 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562  เวลา 13.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับสภาพปัญหาการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่าง วันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมันปลา ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มีผู้เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน…dsc_4581 dsc_4582 dsc_4588 dsc_4591 dsc_4593 dsc_4596 dsc_4599 dsc_4602 dsc_4604 dsc_4606 dsc_4607 dsc_4608 dsc_4609 dsc_4610 dsc_4611 dsc_4613 dsc_4616 dsc_4618 dsc_4620 dsc_4627 dsc_4628 dsc_4633 dsc_4637 dsc_4641 dsc_4656 dsc_4661 dsc_4664 dsc_4666 dsc_4669 dsc_4672 dsc_4675 dsc_4677 dsc_4687