วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้มอบกุญแจ แฟ้มเอกสารงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ให้กับท่านอาจารย์ ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ ๐๑๘ / ๒๕๖๐ ในคราวที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุสิต อุบลเลิศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหมดวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ นี้ ในการนี้อาจารย์ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

16387947_10207802142999835_3920458553625664260_n-116265533_10207802144079862_2707312057949156026_n

16299134_10207802146239916_8814426354608239085_n 16299257_10207802143079837_1159801195145922486_n-1 16299257_10207802143079837_1159801195145922486_n 16299356_10207802143039836_6427448631045399053_n-1 16299356_10207802143039836_6427448631045399053_n  16387947_10207802142999835_3920458553625664260_n 16427470_10207802143799855_5991539304448435482_n