สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนักวิจัย เพื่อชี้แจงแนวทางการยื่นของบประมาณด้านการวิจัย วันที่ 21 สิงหาคม 2562

วันนี้  21 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น.  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศักดิ์ศรี  สืบสิงห์  ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณและขั้นนตอนการยื่นคำของบประมาณ ด้านวิจัย  ประจำปีงบประมาณ  2564  โดยมีรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ร่วมชี้แจงโดยมีนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ  เข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน.. ณ ห้องประชุมรองศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ  หงส์พันธุ์ 3  อาคารเฉลิมพระเกรียติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราภัฏร้อยเอ็ด