ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน