วันที่ 19 เมษายน 2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

วันที่ 19 เมษายน  2560 เป็นวันเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการและตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ตำแหน่งที่ว่างลง  หน่วยเลือกตั้งที่ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

    dsc_4926 dsc_4919 dsc_4912 dsc_4906

dsc_4940 dsc_4983 dsc_4980 dsc_4977 dsc_4972 dsc_4969 dsc_4965 dsc_4961 dsc_4949 dsc_4943

dsc_4988

dsc_4999  dsc_5026 dsc_5024 dsc_5008 dsc_5004

dsc_5029

dsc_5053

dsc_5062 dsc_5077 dsc_5076 dsc_5072 dsc_5068 dsc_5064

dsc_5092 dsc_5102 dsc_5110