มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ผลงานประเภทหนังสือและตำรา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.09 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิชิต กำมันตะคุณ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง ทักษะและเทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ ผลงานประเภทหนังสือและตำรา ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงยิ่ง จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ  เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน  ซึ่งจัดโดย งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

Share via
Copy link
Powered by Social Snap