มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โครงการจัดตั้งคณะแพทย์

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน  2563  เวลา10.39 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    ได้ต้อนรับท่าน ศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ สมพร โพธินาม  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางการพัฒนา รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งคณะแพทย์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู็โดบพร้อมเพรียงกัน