คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เวลา  09.09 น. อาจารย์อัจฉรียา  พัฒนสระคู  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  เป็นประธานเปิดโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)  ณ  ห้องประชุมกันเกรา ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  โดยมี อาจารย์ ดร.ภัทริยา  พรหมราษฎร์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการ  มีกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ การเขียนแผนการตลาด และการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เป็นจำนวนมาก