มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พลักดันบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 2-3 กันยายน 2563

วันที่ 2-3  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น. รองอธิการฝ่ายบริการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง หลักการวิเคราะห์และประเมินค่างาน และหลักการเขียนสมรรนะเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรให้มีคุณภาพ  สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอแก่น  ในครั้งนี้มี ได้มีการกำหนดความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชีวัดของตำแหน่งที่ถือครองอยู่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  มีศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่เราต้องการสร้างและพัฒนาองค์กรต่อไป