มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทิศทางการศึกษาไทยในยุค Digital Disruption

วันที่  10  กันยายน 2563  เวลา 08.09 น.  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์สมพร  โพธินาม  เป็นประธานเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  ในการจัดโครงการครั้งนี้  มี อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสำนัก บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการนี้โดยพร้อมเพรียง

อนึ่ง  ด้วยสถานการณ์ทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยความรู้หลายอย่างถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงเกิดการปฏิรูปและพัฒนาการปรับโครงการของประเทศไทยให้ก้าวเข้าสู่ยุค Thailand 4.0  เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา  การปรับปรุงประสิทธิภาพของการศึกษาให้สูงขึ้น  การบริหารจัดการด้านการศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21  นำไปสู่การการเปลี่ยนแปลงขององค์กร สร้างพัฒนา “คน” ในองค์กรให้มีวิธีคิด Mindset  มีวิธีการแก้ปัญหา Problem Solving Skills และพัฒนาความเป็นผู้นำ Leadership  เพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ  ขององค์กร  สามารถนำพาองค์กรให้ก้าวหน้าตามเป้าหมาย