ทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ในภาคบ่าย วันที่ 10 กันยายน 2563  เวลา 13.30 น.  นำโดย ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  อาจารย์ ดร.วัชรากร  วงศ์คำจันทร์ ร่วมกับผู้บริหาร คณบดี ร่วมทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการแลกเปลี่ยน  เสนอแนะ  ให้คำแนะนำ ได้มีส่วนร่วมในการทบทวนแผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดทุกท่าน