มรภ.รอจัดสัมมนา เรื่อง การพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education โดยอธิการบดี และรองอธิการบดี

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 09.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  บรรยายพิเศษ เรื่อง  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางการจัดการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทิศทางอนาคตการศึกษาไทยในยุค Digital  Disruption  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจำปีการศึกษา 2563  ณ  โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร  และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์  พันทวี บรรยายในหัวข้อ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาผู้เรียนในยุค  Disruptive  Education