ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการสมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์

วันที่  11  กันยายน 2563  เวลา 13.09 น.  อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ  2563  พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง  สมรรถนะการปฏิบัติงานสู่ความเป็น LERT 4.0 ตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ภายใต้ทัศนคติเชิงสร้างสรรค์  ณ  โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ จังหวัดมุกดาหาร   โดยมีบุคลากรสาสนับสนุนเราร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน