การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563

วันที่  14  กันยายน  พ.ศ.2563   เวลา 13.09 น. ณ ห้องประชุม A ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา  5 ธันวาคม พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 4 /2563 โดยมีท่าน  ดร.วงศ์ศักดิ์  สวัสดิ์พาณิชย์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เป็นประธานที่ประชุม  มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน