การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่ 16 (282) /2563 ณ ห้องประชุม A ชั้น 9

วันที่ 15  กันยายน  2563  เวลา 09.29 น.ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด สมัยสามัญ ครั้งที่  16 (282) /2563  ณ ห้องประชุม A ชั้น 9  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80  พรรษา 5  ธันวาคม 2550  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์  อธิการบดีเป็นประธาน  และมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง